skip to Main Content
Inginerie şi protecţia mediului în agricultură
Învățământ cu frecvență (ZI)
Date generale
 • Domeniul pentru studii universitare de licență: Ingineria mediului
 • Durată: 4 ani 
 • Stadiul acreditării: acreditată
 • Titlul obținut: inginer
 • Admitere: 6 – 18 iulie 2020
 • Discipline
Admitere 2021
25 locuri fără taxă
13 locuri cu taxă
7 locuri absolvenți din mediul rural (fără taxă)
Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 
Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

Fotocopii ale documentelor ce trebuie incărcate in sistemul de admitere online:

 • Copie după diploma de bacalaureat;
  • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 sau în sesiunea august – septembrie 2020, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Copie după adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2020;
 • Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Sesiunea 1 (vară)

Deschidere platformă înscrieri online 01.03.– 17.07.2021
Validare dosare înscriere: 18-22 iulie 2021
Afișarea rezultatelor : 23 iulie 2021
Confirmare locuri : 26-29 iulie 2021, termen limită 29 iulie ora 12:00
Rezultate finale : 30 iulie 2021
 
 

Sesiunea 2 (toamnă)

Perioada de înscriere: 01.08-10.09 2021
Validare dosare înscriere: 10-14 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2021
Confirmare locuri: 16- 17 septembrie 2021, termen limită 17 septembrie ora 12:00
Rezultate finale: 20 septembrie 2021

Misiunea specializării
Specializarea îşi propune să pregătească absolvenţi interesaţi în concepte, practici şi soluţii privind perfecţionarea şi aplicarea în practică a elementelor de protecţia şi ingineria mediului în agricultură. În acest sens, sunt abordate prin disciplinele prevăzute în planul de învăţământ şi integrate într-o versiune globală, aspecte privind protecţia resurselor de apă, a atmosferei, a solului, monitoringul mediului, evaluarea impactului ecologic, auditul de mediu şi aspecte economice în promovarea proiectelor de ingineria mediului. Problemele grave de mediu cu care se confruntă România sunt cele ale majorităţii ţărilor în tranziţie şi cu o economie bazată pe un consum excesiv de energie şi resurse naturale, cu utilizarea unor tehnologii poluante şi depăşite. Pe fondul unei economii centralizate şi planificate, cu o rată mare a inflaţiei, cu deficit public şi protecţionist, se impune restructurarea profundă a întregii economii şi societăţi, inclusiv plasarea prioritară a problemelor de protecţia mediului conform conceptului dezvoltării durabile. Nivelul de abordare a obiectivelor enumerate este accesibil şi specific profesioniştilor în domeniu. Fundamental pentru concepţia de dezvoltare durabilă este integrarea obiectivelor economice cu cele ecologice şi de protecţia mediului. Dacă în urmă cu 20 de ani prioritară era creşterea economică, excluzând problemele de protecţia mediului, deteriorarea gravă a componentelor mediului înconjurător impune schimbarea acestei optici în contextul integrării României în Uniunea Europeană. Misiunea de cercetare ştiinţifică constă în angrenarea cadrelor didactice şi a studenţilor la derularea unor proiecte de cercetare pe probleme de protecţia mediului în agricultură.
Obiectivele specializării

Obiectivele specializării au la bază strategia de protecţia mediului, conceptele în menţinerea calităţii şi eficienţei componentelor mediului înconjurător. Abordarea integrată a obictivelor specializării reflectă strategia de protecţia mediului în care un rol important revine politicii de mediu în agricultură, care să corespundă situaţiei sau conjuncturii interne şi efectului acţiunii şi responsabilităţii diferitelor segmente ale societăţii. Practica inginerească în mediul agricol îşi propune să găsească soluţii care să intervină favorabil în relaţia dintre activităţile umane şi mediul înconjurător, soluţiile propuse urmând să dezvolte efectele favorabile şi să minimalizeze impactul negativ asupra mediului. Acest obiectiv se realizează prin practici, metode, tehnici şi tehnologii la nivel conceptual şi la nivel practic. Problemele de protecţia mediului au căpătat o prioritate deosebită, începând cu tehnologiile ecologice de proces şi terminând cu activitatea de monitoring a mediului. În această direcţie, ingineria mediului în agricultură abordează evaluarea impactului ecologic, reglementările tehnice privind calitatea factorilor de mediu în protecţia resurselor de apă, de aer şi sol, criteriile de elaborare a unor tehnologii nepoluante şi monitoringul mediului agricol. Toate acestea se vor regăsi într-o concepţie integrată în planul de învăţământ al specializării propuse spre autorizare în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Inginerie Alimentară şi Protecţia Mediului. Scopul specializării Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură este acela de a reuşi prin metode, tehnici, echipamente şi tehnologii, să coroboreze orice activitate umană cu menţinerea nealterată a condiţiilor de calitate ale mediului înconjurător. Aceasta impune elaborarea unor limite pentru o serie de indicatori de calitate ce caracterizează mediul agricol ca verigă a mediului înconjurător. Toate activităţile umane sunt posibile surse de risc pentru mediul natural, inclusiv activitatea în agricultură. Evaluarea integrată a riscului este sistematic identificată şi analizată, astfel încât să se poată face opţiuni raţionale privind reducerea riscului, asigurându-se o gestionare integrată şi sigură a mediului. Studii la nivel regional, continental şi planetar au identificat un număr de probleme majore ale mediului înconjurător în general şi ale celui agricol în special, care afectează ansamblul componentelor de mediu şi activitatea în agricultură. Specializării Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură îi revine sarcina ca, prin măsuri concrete şi prin multiplicarea activităţilor practice, să diminueze impactul negativ al problemelor majore cu care se confruntă mediul agricol. Problemele majore privind schimbările climatice, poluarea atmosferei, managementul apelor, degradarea forestieră, ca şi probleme legate de reducerea impactului deşeurilor, reconstrucţia ecologică îşi găsesc soluţia în monitorizarea evoluţiei proceselor şi fenomenelor, delimitarea zonelor afectate şi evidenţierea pagubelor, adoptarea unor măsuri şi practici în agricultură care să promoveze tehnologii eficiente şi consum redus de resurse.

Inginerie şi protecţia mediului în agricultură
Învățământ cu frecvență (ZI)
Date generale
 • Domeniul pentru studii universitare de licență: Ingineria mediului
 • Durată: 4 ani 
 • Stadiul acreditării: acreditată
 • Titlul obținut: inginer
Admitere 2021
25 locuri fără taxă
13 locuri cu taxă
7 locuri absolvenți din mediul rural (fără taxă)
Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 
Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

Fotocopii ale documentelor ce trebuie incărcate in sistemul de admitere online:

 • Copie după diploma de bacalaureat;
  • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 sau în sesiunea august – septembrie 2020, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Copie după adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2020;
 • Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Sesiunea 1 (vară)

Deschidere platformă înscrieri online 01.03.– 17.07.2021
Validare dosare înscriere: 18-22 iulie 2021
Afișarea rezultatelor : 23 iulie 2021
Confirmare locuri : 26-29 iulie 2021, termen limită 29 iulie ora 12:00
Rezultate finale : 30 iulie 2021
 
 

Sesiunea 2 (toamnă)

Perioada de înscriere: 01.08-10.09 2021
Validare dosare înscriere: 10-14 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2021
Confirmare locuri: 16- 17 septembrie 2021, termen limită 17 septembrie ora 12:00
Rezultate finale: 20 septembrie 2021

Misiunea specializării
Specializarea îşi propune să pregătească absolvenţi interesaţi în concepte, practici şi soluţii privind perfecţionarea şi aplicarea în practică a elementelor de protecţia şi ingineria mediului în agricultură. În acest sens, sunt abordate prin disciplinele prevăzute în planul de învăţământ şi integrate într-o versiune globală, aspecte privind protecţia resurselor de apă, a atmosferei, a solului, monitoringul mediului, evaluarea impactului ecologic, auditul de mediu şi aspecte economice în promovarea proiectelor de ingineria mediului. Problemele grave de mediu cu care se confruntă România sunt cele ale majorităţii ţărilor în tranziţie şi cu o economie bazată pe un consum excesiv de energie şi resurse naturale, cu utilizarea unor tehnologii poluante şi depăşite. Pe fondul unei economii centralizate şi planificate, cu o rată mare a inflaţiei, cu deficit public şi protecţionist, se impune restructurarea profundă a întregii economii şi societăţi, inclusiv plasarea prioritară a problemelor de protecţia mediului conform conceptului dezvoltării durabile. Nivelul de abordare a obiectivelor enumerate este accesibil şi specific profesioniştilor în domeniu. Fundamental pentru concepţia de dezvoltare durabilă este integrarea obiectivelor economice cu cele ecologice şi de protecţia mediului. Dacă în urmă cu 20 de ani prioritară era creşterea economică, excluzând problemele de protecţia mediului, deteriorarea gravă a componentelor mediului înconjurător impune schimbarea acestei optici în contextul integrării României în Uniunea Europeană. Misiunea de cercetare ştiinţifică constă în angrenarea cadrelor didactice şi a studenţilor la derularea unor proiecte de cercetare pe probleme de protecţia mediului în agricultură.
Obiectivele specializării

Obiectivele specializării au la bază strategia de protecţia mediului, conceptele în menţinerea calităţii şi eficienţei componentelor mediului înconjurător. Abordarea integrată a obictivelor specializării reflectă strategia de protecţia mediului în care un rol important revine politicii de mediu în agricultură, care să corespundă situaţiei sau conjuncturii interne şi efectului acţiunii şi responsabilităţii diferitelor segmente ale societăţii. Practica inginerească în mediul agricol îşi propune să găsească soluţii care să intervină favorabil în relaţia dintre activităţile umane şi mediul înconjurător, soluţiile propuse urmând să dezvolte efectele favorabile şi să minimalizeze impactul negativ asupra mediului. Acest obiectiv se realizează prin practici, metode, tehnici şi tehnologii la nivel conceptual şi la nivel practic. Problemele de protecţia mediului au căpătat o prioritate deosebită, începând cu tehnologiile ecologice de proces şi terminând cu activitatea de monitoring a mediului. În această direcţie, ingineria mediului în agricultură abordează evaluarea impactului ecologic, reglementările tehnice privind calitatea factorilor de mediu în protecţia resurselor de apă, de aer şi sol, criteriile de elaborare a unor tehnologii nepoluante şi monitoringul mediului agricol. Toate acestea se vor regăsi într-o concepţie integrată în planul de învăţământ al specializării propuse spre autorizare în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Inginerie Alimentară şi Protecţia Mediului. Scopul specializării Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură este acela de a reuşi prin metode, tehnici, echipamente şi tehnologii, să coroboreze orice activitate umană cu menţinerea nealterată a condiţiilor de calitate ale mediului înconjurător. Aceasta impune elaborarea unor limite pentru o serie de indicatori de calitate ce caracterizează mediul agricol ca verigă a mediului înconjurător. Toate activităţile umane sunt posibile surse de risc pentru mediul natural, inclusiv activitatea în agricultură. Evaluarea integrată a riscului este sistematic identificată şi analizată, astfel încât să se poată face opţiuni raţionale privind reducerea riscului, asigurându-se o gestionare integrată şi sigură a mediului. Studii la nivel regional, continental şi planetar au identificat un număr de probleme majore ale mediului înconjurător în general şi ale celui agricol în special, care afectează ansamblul componentelor de mediu şi activitatea în agricultură. Specializării Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură îi revine sarcina ca, prin măsuri concrete şi prin multiplicarea activităţilor practice, să diminueze impactul negativ al problemelor majore cu care se confruntă mediul agricol. Problemele majore privind schimbările climatice, poluarea atmosferei, managementul apelor, degradarea forestieră, ca şi probleme legate de reducerea impactului deşeurilor, reconstrucţia ecologică îşi găsesc soluţia în monitorizarea evoluţiei proceselor şi fenomenelor, delimitarea zonelor afectate şi evidenţierea pagubelor, adoptarea unor măsuri şi practici în agricultură care să promoveze tehnologii eficiente şi consum redus de resurse.

Back To Top