skip to Main Content
Inginerie şi protecţia mediului în agricultură
Învățământ cu frecvență (ZI)
Date generale
  • Domeniul pentru studii universitare de licență: Ingineria mediului
  • Durată: 4 ani 
  • Stadiul acreditării: acreditată
  • Titlul obținut: inginer
  • Admitere: 6 – 18 iulie 2020
  • Discipline
Misiunea specializării
Specializarea îşi propune să pregătească absolvenţi interesaţi în concepte, practici şi soluţii privind perfecţionarea şi aplicarea în practică a elementelor de protecţia şi ingineria mediului în agricultură. În acest sens, sunt abordate prin disciplinele prevăzute în planul de învăţământ şi integrate într-o versiune globală, aspecte privind protecţia resurselor de apă, a atmosferei, a solului, monitoringul mediului, evaluarea impactului ecologic, auditul de mediu şi aspecte economice în promovarea proiectelor de ingineria mediului. Problemele grave de mediu cu care se confruntă România sunt cele ale majorităţii ţărilor în tranziţie şi cu o economie bazată pe un consum excesiv de energie şi resurse naturale, cu utilizarea unor tehnologii poluante şi depăşite. Pe fondul unei economii centralizate şi planificate, cu o rată mare a inflaţiei, cu deficit public şi protecţionist, se impune restructurarea profundă a întregii economii şi societăţi, inclusiv plasarea prioritară a problemelor de protecţia mediului conform conceptului dezvoltării durabile. Nivelul de abordare a obiectivelor enumerate este accesibil şi specific profesioniştilor în domeniu. Fundamental pentru concepţia de dezvoltare durabilă este integrarea obiectivelor economice cu cele ecologice şi de protecţia mediului. Dacă în urmă cu 20 de ani prioritară era creşterea economică, excluzând problemele de protecţia mediului, deteriorarea gravă a componentelor mediului înconjurător impune schimbarea acestei optici în contextul integrării României în Uniunea Europeană. Misiunea de cercetare ştiinţifică constă în angrenarea cadrelor didactice şi a studenţilor la derularea unor proiecte de cercetare pe probleme de protecţia mediului în agricultură.
Obiectivele specializării

Obiectivele specializării au la bază strategia de protecţia mediului, conceptele în menţinerea calităţii şi eficienţei componentelor mediului înconjurător. Abordarea integrată a obictivelor specializării reflectă strategia de protecţia mediului în care un rol important revine politicii de mediu în agricultură, care să corespundă situaţiei sau conjuncturii interne şi efectului acţiunii şi responsabilităţii diferitelor segmente ale societăţii. Practica inginerească în mediul agricol îşi propune să găsească soluţii care să intervină favorabil în relaţia dintre activităţile umane şi mediul înconjurător, soluţiile propuse urmând să dezvolte efectele favorabile şi să minimalizeze impactul negativ asupra mediului. Acest obiectiv se realizează prin practici, metode, tehnici şi tehnologii la nivel conceptual şi la nivel practic. Problemele de protecţia mediului au căpătat o prioritate deosebită, începând cu tehnologiile ecologice de proces şi terminând cu activitatea de monitoring a mediului. În această direcţie, ingineria mediului în agricultură abordează evaluarea impactului ecologic, reglementările tehnice privind calitatea factorilor de mediu în protecţia resurselor de apă, de aer şi sol, criteriile de elaborare a unor tehnologii nepoluante şi monitoringul mediului agricol. Toate acestea se vor regăsi într-o concepţie integrată în planul de învăţământ al specializării propuse spre autorizare în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Inginerie Alimentară şi Protecţia Mediului. Scopul specializării Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură este acela de a reuşi prin metode, tehnici, echipamente şi tehnologii, să coroboreze orice activitate umană cu menţinerea nealterată a condiţiilor de calitate ale mediului înconjurător. Aceasta impune elaborarea unor limite pentru o serie de indicatori de calitate ce caracterizează mediul agricol ca verigă a mediului înconjurător. Toate activităţile umane sunt posibile surse de risc pentru mediul natural, inclusiv activitatea în agricultură. Evaluarea integrată a riscului este sistematic identificată şi analizată, astfel încât să se poată face opţiuni raţionale privind reducerea riscului, asigurându-se o gestionare integrată şi sigură a mediului. Studii la nivel regional, continental şi planetar au identificat un număr de probleme majore ale mediului înconjurător în general şi ale celui agricol în special, care afectează ansamblul componentelor de mediu şi activitatea în agricultură. Specializării Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură îi revine sarcina ca, prin măsuri concrete şi prin multiplicarea activităţilor practice, să diminueze impactul negativ al problemelor majore cu care se confruntă mediul agricol. Problemele majore privind schimbările climatice, poluarea atmosferei, managementul apelor, degradarea forestieră, ca şi probleme legate de reducerea impactului deşeurilor, reconstrucţia ecologică îşi găsesc soluţia în monitorizarea evoluţiei proceselor şi fenomenelor, delimitarea zonelor afectate şi evidenţierea pagubelor, adoptarea unor măsuri şi practici în agricultură care să promoveze tehnologii eficiente şi consum redus de resurse.

Back To Top