skip to Main Content
Biotehnologii pentru industria alimentară
Învățământ cu frecvență (ZI)
Date generale
 • Domeniul pentru studii universitare de licență: Biotehnologii
 • Durată: 4 ani 
 • Stadiul acreditării: acreditată
 • Titlul obținut: inginer
 • Admitere: 6 – 18 iulie 2020
 • Discipline
Admitere
Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 
Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

Fotocopii ale documentelor ce trebuie incărcate in sistemul de admitere online:

 • Copie după diploma de bacalaureat;
  • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 sau în sesiunea august – septembrie 2020, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Copie după adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2020;
 • Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Sesiunea 1 (vară)
 • Înscrierea candidaților și validarea dosarelor: 13-18 iulie 2020 
ONLINE
Începând cu data de 06 iulie vei putea să accesezi
platforma de înscriere online.
 • Afișarea rezultatelor inițiale: 22 iulie 2020
ONLINE
 • Confirmare locuri: 24, 27 – 29 iulie 2020
Sediul Facultății de științe agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului
Str. Dr. Ion Rațiu 7-9, Sibiu
 • Rezultate finale: 30 iulie 2020
ONLINE
 
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 7 – 10 septembrie 2020
● Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2020
● Confirmare locuri: 16-18 septembrie 2020
● Rezultate finale: 19 sept. 2020

Fii la curent și abonează-te la:

Misiunea specializării
Specializarea ” Biotehnologii pentru industria alimentară ” are drept scop pregătirea specialiştilor cu studii superioare – ingineri pentru unităţile de producţie în care se obţin produse alimentare, alimente funcţionale, suplimente nutritive sau aditivi pentru industria alimentară prin procese biotehnologice. Pregătirea teoretică şi practică pe care o vor primi, conform disciplinelor din planurile de învăţământ, asigură absolvenţilor posibilitatea desfăşurării activităţii ulterioare în exploatarea, proiectarea şi controlul calităţii pe liniile de bioproducţie. De asemenea în echipe complexe vor putea realiza gestiunea producţiei, managementul şi marketingul producţiei. Cunoştinţele pe care le posedă în domeniul biologic, biochimic, microbiologic le permite să participe în echipe de cercetare pentru elaborarea biotehnologiilor ca alternative la procesele clasice de obţinere a diferitelor produse alimentare în scopul obţinerii produselor ecologice.
Obiectivele specializării
Domeniul Biotehnologii, specializarea “Biotehnologii pentru industria alimentară”, are ca obiectiv îndeplinirea misiunii de a forma, specialişti orientaţi spre prelucrarea biotehnologică (enzimatică sau microbiologică) a diferitelor materii prime în vederea producerii de alimente, aditivi alimentari, alimente funcţionale, alimente-medicamente, suplimente nutritive.
Specializarea , dă studenţilor, după patru ani, cunoştinte profesionale necesare pentru a fi capabili să stăpânească biotehnologiile de obţinere a diferiţilor nutrienţi şi aditivi cum ar fi: proteine, zaharuri (simple şi polizaharide) lipide, fibre alimentare, arome, acizi alimentari, coloranţi, enzime, culturi starter. De asemenea pe baza cunoştinţelor de nutriţie , a tehnologiilor de preparare a alimentelor, a cunoştinţele despre, aditivi şi influenţa lor asupra caracteristicilor senzoriale ale alimentelor, despre posibilităţile de obţinere a aditivilor naturali, a tehnologiilor şi principiilor de procesare minimă, a cunoştinţelor de inocuitate a produselor alimentare vor fi capabili să obţină alimente funcţionale, produse dietetice, să elaboreze alimente de tip bio şi eco, alimente cu caracteristici senzoriale deosebite, contribuind la diversificarea ofertei de alimente. şi obţinerea de produse performante. În acest sens planul de învăţământ cuprinde, în etape, formarea complexă a acestui specialist. Categoria de ştiinţe aplicate întregeşte pregătirea fundamentală realizată prin disciplinele: matematică statistică, biofizică , chimie organică, biologie celulară, genetică, microbiologie, biochimie, genetică, enzimologie. Pregătirea în domeniu se realizează prin discipline cum sunt : chimie analitică şi instrumentală, inginerie genetică, enzimologie specială, culturi de celule şi ţesuturi, biotehnologii generale, programare şi limbaje de programare operaţii unitare, instalaţii biotehnologice, grafică asistată de calculator, nutriţie umană, toxicologie şi siguranţă alimentară, tehnică experimentală, care constituie o experienţă integrată în disciplinele de specialitate.
În categoria disciplinelor de specialitate o importanţă deosebită o are grupa disciplinelor biotehnologice de specialitate care sunt grupate în două categorii . O primă categorie se referă la principalii nutrienţi obţinuţi prin biotehnologii. Oferta de studiu este grupată în 4 pachete.
Biotehnologii pachet I
-Biotehnologii de obţinere a biomasei şi proteinelor
-Biotehnologii de obţinere a enzimelor
Biotehnologii pachet II
-Biotehnologii de obţinere a polizaharidelor
-Biotehnologii de obţinere a aminoacizilor şi acizilor
Biotehnologii pachet III
-Biotehnologia de obţinere a coloranţilor , aromelorş şi vitaminelor
-Biotehnologii de obţinere a alcoolilor
Biotehnologii pachet IV
-Biotehnologii de obţinere a culturilor starter
-Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale
 
O a doua categorie de discipline de specialitate se referă la obţinere unor alimente prin procese biotehnologice. Şi aceste discipline sunt grupate în 4 pachete.
Biotehnologii alimentare pachet I
-Biotehnologii în industria vinului
-Biotehnologii în industria fermentativă
Biotehnologii alimentare pachet II
-Biotehnologii în industria amidonului şi glucozei
-Biotehnologii în industria conservelor şi băuturilor
Biotehnologii alimentare pachet III
-Biotehnologii în industria laptelui
-Biotehnologii în industria cărnii şi peştelui
Biotehnologii alimentare pachet IV
-Biotehnologii în industria panificaţiei
-Biotehnologii în industriaproduselor cerealiere
Biotehnologii pentru industria alimentară
Învățământ cu frecvență (ZI)
Date generale
 • Domeniul pentru studii universitare de licență: Ingineria produselor alimentare
 • Durată: 4 ani 
 • Stadiul acreditării: acreditată
 • Titlul obținut: inginer
 • Admitere: 6 – 18 iulie 2020
 • Discipline
Admitere
Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 
Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

Fotocopii ale documentelor ce trebuie incărcate in sistemul de admitere online:

 • Copie după diploma de bacalaureat;
  • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 sau în sesiunea august – septembrie 2020, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Copie după adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2020;
 • Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Sesiunea 1 (vară)
 • Înscrierea candidaților și validarea dosarelor: 13-18 iulie 2020 
ONLINE
Începând cu data de 06 iulie vei putea să accesezi
platforma de înscriere online.
 • Afișarea rezultatelor inițiale: 22 iulie 2020
ONLINE
 • Confirmare locuri: 24, 27 – 29 iulie 2020
Sediul Facultății de științe agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului
Str. Dr. Ion Rațiu 7-9, Sibiu
 • Rezultate finale: 30 iulie 2020
ONLINE
 
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 7 – 10 septembrie 2020
● Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2020
● Confirmare locuri: 16-18 septembrie 2020
● Rezultate finale: 19 sept. 2020

Fii la curent și abonează-te la:

Misiunea specializării
Specializarea ” Biotehnologii pentru industria alimentară ” are drept scop pregătirea specialiştilor cu studii superioare – ingineri pentru unităţile de producţie în care se obţin produse alimentare, alimente funcţionale, suplimente nutritive sau aditivi pentru industria alimentară prin procese biotehnologice. Pregătirea teoretică şi practică pe care o vor primi, conform disciplinelor din planurile de învăţământ, asigură absolvenţilor posibilitatea desfăşurării activităţii ulterioare în exploatarea, proiectarea şi controlul calităţii pe liniile de bioproducţie. De asemenea în echipe complexe vor putea realiza gestiunea producţiei, managementul şi marketingul producţiei. Cunoştinţele pe care le posedă în domeniul biologic, biochimic, microbiologic le permite să participe în echipe de cercetare pentru elaborarea biotehnologiilor ca alternative la procesele clasice de obţinere a diferitelor produse alimentare în scopul obţinerii produselor ecologice.
Obiectivele specializării
Domeniul Biotehnologii, specializarea “Biotehnologii pentru industria alimentară”, are ca obiectiv îndeplinirea misiunii de a forma, specialişti orientaţi spre prelucrarea biotehnologică (enzimatică sau microbiologică) a diferitelor materii prime în vederea producerii de alimente, aditivi alimentari, alimente funcţionale, alimente-medicamente, suplimente nutritive.
Specializarea , dă studenţilor, după patru ani, cunoştinte profesionale necesare pentru a fi capabili să stăpânească biotehnologiile de obţinere a diferiţilor nutrienţi şi aditivi cum ar fi: proteine, zaharuri (simple şi polizaharide) lipide, fibre alimentare, arome, acizi alimentari, coloranţi, enzime, culturi starter. De asemenea pe baza cunoştinţelor de nutriţie , a tehnologiilor de preparare a alimentelor, a cunoştinţele despre, aditivi şi influenţa lor asupra caracteristicilor senzoriale ale alimentelor, despre posibilităţile de obţinere a aditivilor naturali, a tehnologiilor şi principiilor de procesare minimă, a cunoştinţelor de inocuitate a produselor alimentare vor fi capabili să obţină alimente funcţionale, produse dietetice, să elaboreze alimente de tip bio şi eco, alimente cu caracteristici senzoriale deosebite, contribuind la diversificarea ofertei de alimente. şi obţinerea de produse performante. În acest sens planul de învăţământ cuprinde, în etape, formarea complexă a acestui specialist. Categoria de ştiinţe aplicate întregeşte pregătirea fundamentală realizată prin disciplinele: matematică statistică, biofizică , chimie organică, biologie celulară, genetică, microbiologie, biochimie, genetică, enzimologie. Pregătirea în domeniu se realizează prin discipline cum sunt : chimie analitică şi instrumentală, inginerie genetică, enzimologie specială, culturi de celule şi ţesuturi, biotehnologii generale, programare şi limbaje de programare operaţii unitare, instalaţii biotehnologice, grafică asistată de calculator, nutriţie umană, toxicologie şi siguranţă alimentară, tehnică experimentală, care constituie o experienţă integrată în disciplinele de specialitate.
În categoria disciplinelor de specialitate o importanţă deosebită o are grupa disciplinelor biotehnologice de specialitate care sunt grupate în două categorii . O primă categorie se referă la principalii nutrienţi obţinuţi prin biotehnologii. Oferta de studiu este grupată în 4 pachete.
Biotehnologii pachet I
-Biotehnologii de obţinere a biomasei şi proteinelor
-Biotehnologii de obţinere a enzimelor
Biotehnologii pachet II
-Biotehnologii de obţinere a polizaharidelor
-Biotehnologii de obţinere a aminoacizilor şi acizilor
Biotehnologii pachet III
-Biotehnologia de obţinere a coloranţilor , aromelorş şi vitaminelor
-Biotehnologii de obţinere a alcoolilor
Biotehnologii pachet IV
-Biotehnologii de obţinere a culturilor starter
-Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale
 
O a doua categorie de discipline de specialitate se referă la obţinere unor alimente prin procese biotehnologice. Şi aceste discipline sunt grupate în 4 pachete.
Biotehnologii alimentare pachet I
-Biotehnologii în industria vinului
-Biotehnologii în industria fermentativă
Biotehnologii alimentare pachet II
-Biotehnologii în industria amidonului şi glucozei
-Biotehnologii în industria conservelor şi băuturilor
Biotehnologii alimentare pachet III
-Biotehnologii în industria laptelui
-Biotehnologii în industria cărnii şi peştelui
Biotehnologii alimentare pachet IV
-Biotehnologii în industria panificaţiei
-Biotehnologii în industriaproduselor cerealiere
Back To Top