skip to Main Content
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism
Date generale
  • Forma de învățământ: cu frecvență
  • Domeniul pentru studii universitare de licență: Ingineria produselor alimentare
  • Durată: 4 ani 
  • Stadiul acreditării: acreditată
  • Titlul obținut: inginer
  • Admitere: 6 – 18 iulie 2020
  • Plan de invățământ
  • Discipline
Admitere
6-18 iunie 2020

Verificați periodic informațiile de admitere deorece pot interveni modificari.

Capacitate instituțională: 50 locuri

Taxă de școlarizare: 

  • locuri bugetate: 0 lei
  • locuri cu taxă: 3650 lei

Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 

Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Sesiunea 1 (vară)

● Perioada de înscriere: 6-18 iulie 2020
● Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2020
● Confirmare locuri: 24, 27 – 29 iulie 2020
● Rezultate finale: 30 iulie 2020

Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 7 – 10 septembrie 2020
● Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2020
● Confirmare locuri: 16-18 septembrie 2020
● Rezultate finale: 19 sept. 2020

 

Calendarul concursului de admitere LICENȚĂ ID

Perioada de înscriere la sediul Facultății de Ș.A.I.A.P.M.: 13 – 29 iulie și 9 – 17 septembrie 2020;
Perioada de înscriere la sediul Departamentului pentru Învățământ la Distanță: 11 mai – 17 septembrie 2020
●Afișarea rezultatelor 13 septembrie 2020
● Confirmare locuri: 21 – 26 septembrie 2020
● Rezultate finale: 30 septembrie 2020
Misiunea specializării
Specializarea Inginerie şi Management in alimentaţia publică şi agroturism urmăreşte formarea inginerilor prin studii interdisciplinare, în domeniile ingineriei alimentare, economiei, managementului, agroturismului şi afacerilor, în concordanţă cu ultimele realizări pe plan mondial. Ei pot deveni specialişti cu o mare deschidere pentru activităţile de producţie, administraţie, strategie, marketing, personal din cadrul firmelor de alimentaţiei publice şi agroturismului.
Obiectivele specializării

Domeniul: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală împreună cu specializarea: Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism au ca obiectiv formarea de specialişti în tehnologiile de obţinere a alimentelor pentru unităţile de alimentaţie publică, în managementul asigurării calităţii acestor alimente, în strategii de marketing, personal şi administrare a firmelor din domeniul alimentaţiei publice şi agroturismului.

Pentru pregătirea alimentelor sunt necesare cunoştinţe de nutriţie, de tehnologii de preparare a alimentelor, a tehnologiilor şi principiilor de procesare minimă, de inocuitate a produselor alimentare. În felul acesta vor fi capabili să obţină alimente funcţionale, produse dietetice, să elaboreze alimente de tip bio şi eco, alimente cu anumite caracteristici senzoriale dorite, contribuind la diversificarea ofertei de alimente şi obţinerea de produse performante.         Studierea tradiţiilor, a specificităţii turismului rural, a activităţilor şi serviciilor ce pot fi oferite, a construcţiilor specifice diferitelor zone, a exigenţelor cerute de amenajările agroturisrice le va permite absolvenţilor să ofere clienţilor servicii de calitate şi să asigure rentabilitatea firmelor. Latura economică a acestor întreprinderi este de o deosebită importanţă şi aceasta se asigură prin completarea cunoştinşelor cu aceste aspecte.

Astfel, planul de învăţământ cuprinde această formare în etape. Categoria de ştiinţe aplicate întregeşte pregătirea fundamentală realizată prin disciplinele: analiză matematică, statistică, fizică, management general, marketing general, chimie anorganică şi analitică, biochimie, programare, grafică computerizată, bazele economiei.

Pregătirea în domeniu se realizează prin discipline cum sunt: chimia alimentelor, agrochimie, topografie, agrotehnică, economie agroalimentară, contabilitate, finanţare şi creditare, managementul producţiei, catering, analiză economică-financiară, managementul calităţii, managementul resurselor umane, activităţi şi servicii agroturistice.

În categoria disciplinelor de specialitate intră două tipuri de discipline, subliniind aspectul de aspecializare dublă a absolvenţilor: 

– pe de o parte latura economică, managerială şi legislativă: managementul proiectelor în alimentaţie publică şi agroturism, economie agroturistică, turism rural, agroturism şi ecoturism, marketing în alimentaţie publică şi agroturism, managementul afacerilor, comportamentul şi protecţia consumatorului;

– pe de altă parte latura tehnologică şi de alimentaţie: microbiologia alimentelor, gastronomie, igienă alimentară,  tehnici culinare şi produse de patiserie, tehnologia şi valorificarea băuturilor, tehnologia şi valorificarea produselor de origine animală, produse de cofetărie în alimentaţia publică, ambalaje şi design, utilaje pentru alimentaţie publică, activităţi şi servicii agroturistice, turirsm rural, turism şi relaţii internaţională.

Back To Top