skip to Main Content
Controlul și expertiza produselor alimentare
Date generale
  • Forma de învățământ: cu frecvență
  • Domeniul pentru studii universitare de licență: Ingineria produselor alimentare
  • Durată: 4 ani 
  • Stadiul acreditării: acreditată
  • Titlul obținut: inginer
  • Admitere: 6 – 18 iulie 2020
  • Plan de invățământ
  • Discipline
Admitere
6-18 iunie 2020

Verificați periodic informațiile de admitere deorece pot interveni modificari.

Capacitate instituțională: 40 locuri

Taxă de școlarizare: 

  • locuri bugetate: 0 lei
  • locuri cu taxă: 3650 lei

Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 

Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Sesiunea 1 (vară)

● Perioada de înscriere: 6-18 iulie 2020
● Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2020
● Confirmare locuri: 24, 27 – 29 iulie 2020
● Rezultate finale: 30 iulie 2020

Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 7 – 10 septembrie 2020
● Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2020
● Confirmare locuri: 16-18 septembrie 2020
● Rezultate finale: 19 sept. 2020

 

Calendarul concursului de admitere LICENȚĂ ID

Perioada de înscriere la sediul Facultății de Ș.A.I.A.P.M.: 13 – 29 iulie și 9 – 17 septembrie 2020;
Perioada de înscriere la sediul Departamentului pentru Învățământ la Distanță: 11 mai – 17 septembrie 2020
●Afișarea rezultatelor 13 septembrie 2020
● Confirmare locuri: 21 – 26 septembrie 2020
● Rezultate finale: 30 septembrie 2020
Misiunea specializării
Specializarea “Controlul şi expertiza produselor alimentare” are drept scop pregătirea specialiştilor cu studii superioare – ingineri – în domeniul industriei alimentare. pregătirea teoretică şi practică pe care o vor primi , conform disciplinelor din planurile de învăţământ, asigură absolvenţilor posibilitatea desfăşurării activităţii ulterioare în calitate de:
-ingineri în domeniul controlului producţie de produse alimentare, capabili să stabilească pe baza cunoştinţelor tehnice, tehnologice şi de control, o schemă de control a fabricaţiei şi să asigure monitorizarea parametrilor, care determină calitatea produselor alimenatre;
-ingineri de control a calităţii produselor alimentare în cadrul compartimentelor care asigură Managementul calităţii din unităţile de industrie alimentară
-ingineri în domeniul controlului calităţii produselor alimentare şi expertizării alimentelor în diferite organisme ce au drept obiectiv asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor : Direcţia Sanitar Veterinară, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sanitară, Protecţia consumatorului .
Obiectivele specializării
Domeniul Inginerii Alimentare, specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, are ca obiectiv îndeplinirea misiunii de a forma, în ciclu lung, specialişti orientaţi spre controlul producţiei de alimente şi pe controlul şi expertizarea alimentelor
Specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, dă studenţilor, după patru ani, cunoştinte profesionale necesare pentru a fi capabili să stăpânească Tehnologia şi controlul producţie şi a calităţii produselor finite în trei domenii ale industriei alimentare de asemenea prin cunoştinţele de Contaminaţi ai produselor alimentare, Aditivi, sunt capabili să Controleze şi să expertizeze produsele alimentare. În acest sens planul de învăţământ cuprinde, în etape, formarea complexă a acestui specialist. Categoria de ştiinţe aplicate întregeşte pregătirea fundamentală prin disciplinele: matematică, fizică, chimie, desen tehnic, programarea calculatoarelor. Cultura tehnică generală este formată prin discipline tehnice de profil care constitue o experienţă integrată în disciplinele de specialitate.
Back To Top