skip to Main Content

Prezentarea facultății

Drumul parcurs de Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului de la înființarea ei în anul 1990 și până astăzi a avut ca obiectiv îndeplinirea triadei agricultură-alimentație-protecția mediului, elemente vitale pentru însăși existența umană. Atingerea acestui deziderat s-a materializat printr-un proces continuu de înființare, adaptare și consolidare a programelor de studii, în consens cu progresul științific, noile tehnologii și provocări ale societății actuale și, nu în ultimul rând, cu necesitățile economiei naționale și ale pieței de muncă.
În prezent, facultatea funcționează la nivel de licență cu programele de studii: Ingineria produselor alimentare, Controlul și expertiza produselor alimentare, Inginerie și management în alimentație publică și agroturism, Biotehnologii în industria alimentară, Montanologie și Inginerie și protecția mediului în agricultură. La nivel de master, aprofundarea studiilor se realizează în cadrul programelor de studii: Asigurarea calității și siguranței alimentelor, Managementul procesării moderne a alimentelor, Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale și Managementul protecției mediului agricol.
La Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului își desfășoară activitatea un colectiv didactic format din 46 de membrii din care: 9 profesori universitari, 11 conferențiari, 25 șefi de lucrări/lectori, 1 asistent universitar.
Corpul principal al facultății de pe strada Dr. Ion Ratiu dispune de amfiteatre moderne dotate cu instalații pentru videoproiecție, săli de curs și seminarii precum și peste 30 de laboratoare. Facilitățile didactice și de cercetare ale facultății sunt completate cu un al doilea corp, aflat pe strada Costache Negri, și ferma didactică din localitatea Rusciori.
Numărul mare de parteneriate internaționale pe care facultatea le are cu universități de prestigiu din lume au condus atât la rezultate notabile în domeniul cercetării științifice cât și la numeroase mobilități ale studenţilor şi cadrelor didactice. Studenţii sunt implicaţi în activități de cercetare derulate prin cele două centre de cercetare ale facultăţii: Centrul de cercetare în biotehnologii și inginerii alimentare şi Centrul de cercetare în pentru științe agricole și protecția mediului. De asemenea, rezultatele cercetării științifice pot fi publicate în revista Acta Universitatis Cibiniensis – Food Technology indexată în baze de date internaționale.
Facultatea cunoaște o continuă creștere a vizibilității naționale și internaționale prin numărul mare de rezultate științifice publicate în reviste din țară și străinătate, contracte de cercetare naționale și internaționale și nu în ultimul rând implicarea în proiecte ce urmăresc dezvoltarea locală și regională – Regiune Gstronomică Europeană.

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului este una din cele 9 facultăți ale Universității Lucian Blaga din Sibiu.

Este o facultate tânără, înființată în anul 1990, când prin specializările de industrie alimentară s-au pus bazele unui învățământ superior de profil în orașul Sibiu. În anul 1992 s-a înființat specializarea de agricultură iar mai nou, în anul 2007 cea de protecția mediului.

Misiunea facultății este aceea de a promova educaţia şi cercetarea ştiinţifică în acord cu cerinţele de integrare în societatea cunoaşterii, care presupune consolidarea şi dezvoltarea Spaţiului European al Educaţiei şi Spaţiului European al Cercetării Ştiinţifice prin promovarea excelenţei la nivelul tuturor activităţilor şi proceselor desfăşurate. Ne propunem ca prin activitățile didactice și cele educative să contribuim la dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere economico-social, ştiinţific și cultural, în acord cu nevoile comunităţii și să aducem valoare adăugată contextului comunitar și internațional.

Facultatea dispune de un corp profesoral de elită, care are ca scop pregătirea de specialiști în domeniile de licență: ingineria produselor alimentare, controlul și expertiza produselor alimentare, biotehnologii alimentare, inginerie și management în alimentație publică și agroturism, montanologie și ingineria și protecția mediului în agricultură. Studenților li se oferă posibilitatea continuării pregătirii profesionale în domeniu prin specializări de master cum ar fi: Asigurarea calității și siguranței alimentelor, Managementul procesării moderne a alimentelor, Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale și Managementul protecției mediului agricol. Preocuparea noastră continuă este aceea de a asigura o inserție cât mai rapid după terminarea facultății a absolvenților pe piața muncii, de aceea am stabilit parteneriate cu agenți economici, avem contracte de colaborare cu firme de prestigiu din domeniu, prin care se asigură practica de specialitate. Avem, de asemenea, o fermă didactică unde studenții își completează pregătirea în domeniu.

Pentru fermierii și procesatorii din industria alimentară care doresc să-și desăvârșască studiile în domeniu oferim posibilitatea îndeplinirii profesionale prin urmarea cursurilor de profil la forma de învățământ la distanță.

Relația cu mediul extern este asigurată prin parteneriate cu universități de prestigiu din străinătate, prin programe de mobilități pentru studenți și cadre didactice – ERASMUS, ERASMUS +.

În numele colectivului de cadre didactice vă invit să descoperiți o facultate tânără, dar motivată să ajungă din urmă facultăți de tradiție din țară.

Prof.univ.dr.ing. Camelia SAVA
Decan al Facultatății de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

2002 – Facultatea se reoganizează, devenind Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului (conform H.G. 410/25 aprilie 2002) cu specializările: Ingineria Produselor Alimentare, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Montanologie, Horticultură, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură.

2000 – Specializarea Tehnici şi Activităţi Montane se reprofilează în Activităţi Turistice.

1999 – Specializările: Tehnologia şi Textile şi Agromontanologie au obţinut autorizaţie de funcţionare şi pentru forma de Învăţământ la Distanţă. Controlul Calităţii Produselor Alimentare, Tricotaje-Confecţii Textile şi Agromontanologie au obţinut autorizaţie de funcţionare şi pentru forma de Învăţământ la Distanţă.

1995 – S-a înfiinţat specializarea Tehnici şi Activităţi Montane, cursuri de scurtă durată.1998în cadrul profilului Textile-Pielărie s-a înfiinţat specializarea: Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi.

1992 – Facultatea a primit cifră de şcolarizare şi pentru profilul Agricol, specializarea: Agromontanologie, acreditată ulterior conform H.G. 696 publicată în M.O. 397/24 august 2000.

1990 – S-a înfiinţat Facultatea de Tehnologia Textilelor şi Produselor Alimentare cu profilele: Tehnologia Produselor Alimentare (specializările: Tehnologia şi Controlul Calităţii Produselor Alimentare şi Tehnologii Alimentare – cursuri de scurtă durată) Textile-Pielărie (specializările: Filatură-Ţesătorie şi Tricotaje-Confecţii) Specializările: Tehnologia şi Controlul Calităţii Produselor Alimentare şi Tricotaje-Confecţii Textile au fost acreditate conform H.G.696 din august

Conducerea facultății

DECAN
Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

PRODECANI
Conf. univ. dr. Mihaela Antofie
Șef lucrari dr. ing. George MOISE

DIRECTOR DEPARTAMENT
Șef lucrari dr. ing. Ciprian CĂPĂȚÂNĂ

ADMINISTRATOR SEF FACULTATE
ing. Ioan CÂRSTEA

SECRETARIAT FACULTATE:
Secretar șef facultate ec. Maria BÂNDESCU
Secretar facultate Marcela GHERGHEL
Secretar facultate Titiana DRAGHIȚĂ

Consiliul facultății
Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA
Prof. univ. dr. bioch. Simona OANCEA
Prof. univ. dr. ing. Romulus IAGĂRU
Conf. univ. dr. biol. Mihaela ANTOFIE
Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ
Conf. univ. dr. chim. Cecilia GEORGESCU
Conf. univ. dr. ing. Robert BLAJ
Șef lucrări dr. ing. Ciprian CĂPĂȚÂNĂ
Șef lucrări dr. ing. George MOISE
Șef lucrări dr. ing. Mihai OGNEAN
Șef lucrări dr. ing. Cristina DANCIU
Std. Claudia CĂTĂ
Std. Nicolae Tiberiu DRĂGHICI
Std. Adela Maria MAIER
Std. Alexandru-Emanuel TOMA
Reprezentanți în Senatul ULBS
Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA
Prof. univ. dr. ing. Romulus IAGĂRU
Conf. univ. dr. biol. Mihaela ANTOFIE
Conf. univ. dr. chim. Cecilia GEORGESCU
Șef lucrări dr. ing. George MOISE
Student Iulia PARASCHIV
Comisiile facultății
1. Comisia de învățământ, parteneriate internaționale și evaluarea calității
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA – decan
Membrii:
Prof. univ. dr. bioch. Simona OANCEA
Prof. univ. dr. Neli DARIE
Prof. univ. dr. ing. ec. Romulus IAGĂRU
Prof. univ. dr. ing. Mihaela TIȚA
Prof. univ. dr. ing. Anca ȘIPOȘ
Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ
Conf. univ. dr. chim. Monica CREȚU
Conf. univ. dr. ing. Mariana DUMITRU
Conf. univ. dr. chim. Cecilia GEORGESCU
Conf. univ. dr. ing. Ioan Dan MIRONESCU
Conf. univ. dr. ing. Maria TĂNASE
Șef lucrări dr. ing. Ciprian CĂPĂȚÂNĂ
Șef lucrări dr. Simona SPÂNU
Șef lucrări dr. ing. Cristina MOISE
Șef lucrări dr. ing. Mihai OGNEAN
Student
2. Comisia de cercetare științifică și studii doctorale
Președinte: Conf. univ. dr. biol. Mihaela ANTOFIE – prodecan
Membrii:
Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA – decan
Prof. univ. dr. bioch. Simona OANCEA
Prof. univ. dr. ing. Horia BARBU
Prof. univ. dr. ing. Ovidiu TIȚA
Prof. univ. dr. ing. Anca ȘIPOȘ
Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ
Conf. univ. dr. ing. Monica MIRONESCU
Șef lucrări dr. biol. Iuliana ANTONIE
Șef lucrări dr. ing. Olga DRĂGHICI
Șef lucrări dr. ing. Maria Lidia IANCU
Șef lucrări dr. ing. Otto KETNEY
Șef lucrări dr. chim. Petronela PAVEL
Șef lucrări dr. ing. Mariana PĂCALĂ
Șef lucrări dr. ing. Mircea SAVATIE
Student
 
3. Comisia administrativă, patrimoniu și strategii
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA – decan
Membrii:
Prof. univ. dr. ing. Gligor CIORTEA
Prof. univ. dr. ing. ec. Romulus IAGĂRU
Prof. univ. dr. ing. Ovidiu TIȚA
Conf. univ. dr. ing. Robert BLAJ
Conf. univ. dr. ing. Ioan Dan MIRONESCU
Conf. univ. dr. ing. Adrian TURTUREANU
Conf. univ. dr. ing. Ioan VONICA
Șef lucrări dr. ing. Ciprian CĂPĂȚÂNĂ
Șef lucrări dr. ing. Cristina DANCIU
Șef lucrări dr. Eniko GASPAR
Șef lucrări dr. ing. Maria Lidia IANCU
Șef lucrări dr. ing. George MOISE
Șef lucrări dr. ing. Claudia OGNEAN
Șef lucrări dr. ing. Ioan PĂȘCĂNUȚ
Șef lucrări dr. ing. Mihai POP
Student
4. Comisia socială și activități studențești
Președinte: Șef lucrări dr. ing. George MOISE – prodecan 
Membrii:
Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA – decan
Conf. univ. dr. ing. Mariana DUMITRU
Conf. univ. dr. ing. Monica MIRONESCU
Șef lucrări dr. ing. Ion BARBU
Șef lucrări dr. ing. Iulian BRATU
Șef lucrări dr. ing. Pompilica IAGĂRU
Șef lucrări dr. ing. Mihai OGNEAN
Șef lucrări dr. chim. Petronela PAVEL
Șef lucrări dr. ec. Daniela SIMTION
Șef lucrări dr. ing. Anca TULBURE
Șef lucrări dr. ing. Mihai VĂDUVA
Student
5. Comisia Securitatea și sănătatea în muncă
Conf. univ. dr. chim. Cecilia GEORGESCU
6. Comisia de orientare profesională
Coordonator: Șef lucrări dr. ing. George MOISE – prodecan 
Membrii:
Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ
Șef lucrări dr. ing. Otto KETNEY
Șef lucrări dr. ing. Mihai OGNEAN
Șef lucrări dr. biol. Iuliana ANTONIE
7. Responsabili practică
Coordonator: Șef lucrări dr. ing. George MOISE – prodecan 
Membrii:
Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ
Șef lucrări dr. ing. Cristina DANCIU
 
8. Comisia/Colegiul editorial – pentru publicații la Editura ULBS
Membrii:
Prof. univ. dr. ing. Horia BARBU
Prof. univ. dr. ing. Anca ȘIPOȘ
Conf. univ. dr. ing. Monica MIRONESCU
Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ
9. Comisia de promovare a facultății
Membrii:
 Șef lucrări dr. ing. Mihai OGNEAN
Șef lucrări dr. ing. Cristina MOISE
10. Comisia de calitate
Membrii:
Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ
Șef lucrări dr. ing. Anca TULBURE
11. Comisia pentru Registrul antreprenorilor (ULBS)
Membrii:
Șef lucrări dr. ing. Cristina MOISE
Șef lucrări dr. ing. Anca TULBURE
12. Comisia de arhivare lucrări de licență/disertație
Membrii:
Ec. Maria BÂNDESCU – secretar șef facultate 
Șef lucrări dr. ing. Ecaterina LENGYEL
Șef lucrări dr. ec. Daniela SIMTION
Șef lucrări dr. Simona SPÂNU
Asistent univ. dr. Daniela ȘANDRU
Ing. Titiana DRAGHIȚĂ
Ing. Rodica ROSCA
Șef lucrări dr. ing. Cristina MOISE
Șef lucrări dr. ing. Anca TULBURE

  Cadre didactice titulare

 Cadre didactice asociate

 Personal administrativ și auxiliar

Back To Top