skip to Main Content
  ADMITERE
9-12 septembrie 2019

PROGRAME DE STUDIU

Studii de licență (cu frecvență și învățământ la distanță)

Nr. crt.

Specializarea

Locuri buget

Locuri taxă

1

Ingineria produselor alimentare (IPA)

13

16

2

Controlul și expertiza produselor alimentare (CEPA)

13

12

3

Biotehnologii în industria alimentară

0

30

4

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism (IMAPA)

23

7

5

Ingineria și protecția mediului în agricultură (IPMA)

3

16

6

Montanologie

9

13

Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 

Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Calendarul concursului de admitere LICENȚĂ cu frecvență

Sesiunea 1 (vară)

● înscrieri: 15-20 iulie 2019
● rezultate: 22 iulie 2019
● confirmarea locului: 23 – 26 iulie 2019
● rezultate finale: 29 iulie 2019

Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri: 9 – 12 sept. 2019
● rezultate: 13 sept. 2019
● confirmarea locului: 14-17 sept. 2019
● rezultate finale: 19 sept. 2019

 

Calendarul concursului de admitere LICENȚĂ ID

Perioada de înscriere la sediul Facultății de Ș.A.I.A.P.M. astfel: 15 – 29 iulie și 9 – 12 septembrie 2019;
●Afișarea rezultatelor 13 septembrie 2019
● Confirmare locuri: 14 – 17 septembrie 2019
● Rezultate finale: 19 septembrie 2019

MASTER (sesiunea vară)
Perioada de înscriere: 15-19 iulie 2019
20 -21 iulie 2019 Proba orala – Interviu:
începând cu ora 8:00, conform programării
prealabile
Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2019
Confirmare locuri: 23 – 26 iulie 2019
Rezultate finale: 29 iulie 2019

MASTER (sesiunea toamnă)
Perioada de înscriere: 9-12 septembrie 2019
13 septembrie Proba orala – Interviu: începând
cu ora 10:00, conform programării prealabile
Afișarea rezultatelor: 14 septembrie 2019
Confirmare locuri: 15- 17 septembrie 2019
Rezultate finale: 19 septembrie 2019

Studii de masterat

Nr. crt.

Specializarea

Locuri buget

Locuri taxă

1

Asigurarea calității și siguranței alimentelor (ACSA)

0

6

2

Managementul procesării moderne a alimentelor (MPMAlim)

0

7

3

Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale (MDDZR)

0

12

4

Managementul protecției mediului agricol (MPMAgr)

0

7

Tip concurs: concurs de admitere mixt / probă orală 

Criterii de selecție: 100% media obţinută la examenul de licenţă (diplomă) 
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/Respins

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

10. diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire eliberată de instituţii de învăţământ superior (de stat sau particulare) acreditate de MENCS, pentru programe de studii autorizate sau acreditate de ARACIS. Pentru absolvenţii de programe de studii oferite de universităţile private din ţară se solicită, în prealabil, avizul departamentului juridic din cadrul ULBS, indiferent de forma de şcolarizare pentru care candidează;

Sesiunea 1 (vară)
Perioada de înscriere: 15-19 iulie 2019
20 -21 iulie 2019 Proba orala – Interviu: începând cu ora 8:00, conform programării prealabile
Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2019
Confirmare locuri: 23 – 26 iulie 2019
Rezultate finale: 29 iulie 2019

Sesiunea 2 (toamnă)
Perioada de înscriere: 9-12 septembrie 2019
13 septembrie Proba orala – Interviu: începând cu ora 10:00, conform programării prealabile
Afișarea rezultatelor: 14 septembrie 2019
Confirmare locuri: 15- 17 septembrie 2019
Rezultate finale: 19 septembrie 2019

Back To Top